Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

sopociak
2609 386c
Reposted fromdailylife dailylife viahepi hepi

March 11 2017

sopociak
2573 2ba7
sopociak
7553 6723
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahepi hepi

February 19 2017

0795 b357
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viascorpix scorpix
sopociak
4362 a305 500

February 18 2017

sopociak
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viahepi hepi

July 09 2015

sopociak

July 06 2015

sopociak
8730 d01d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakerosine kerosine
sopociak

July 05 2015

sopociak
creepy
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadarthsadic darthsadic
9481 e8a5 500
sopociak
1491 f9cb 500
sopociak

July 04 2015

sopociak
Ma pani rację. Nienawiść jest dobra: gorąca, solidna, pewna. Nienawiść to nie to co miłość, nie można w nią wątpić. Nigdy. Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym się człowiek nie zawiedzie. (...) Tak, tak. Zamiana miłości na nienawiść jest w sumie bardzo korzystna. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
sopociak
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamagolek22 magolek22
2156 39c7 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vialifeless lifeless
sopociak
4208 d7e4 500
sopociak
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— Jacek Dukaj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapixelsoul pixelsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl